HOME STANDPLÄTZEN UMGEBUNG ROUTEBESCHREIBUNG LINKS KONTACT

Allgemeine Bedingungen (Niederländisch)

Algemene voorwaarden Camperpark "Turfstee" Turfweg 28, te  Blijham

Artikel  1: Definities

 1. De ondernemer: Camperpark “Turfstee” V.O.F.
 2. De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan inzake een plaats voor bepaalde tijd. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven als overige personen.
 3. Derden: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.
 4. Kampeermiddel : Camper.
 5. Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de plaats en de voorzieningen van Camperpark “Turfstee”.
 6. Huisregels: het schriftelijke reglement met de huisregels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.
 7. Overeengekomen  prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de toeristische plaats.

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden aan de recreant de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode ter beschikking. Laatst genoemde krijgt daarmee het recht om daarop een Camper en aangegeven personen te plaatsen.
 2. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor , dat mederecreanten en/of derden ,die hem bezoeken, de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

 

Artikel 3: Betaling

 1. De recreant dient de betaling in euro’s te verrichten.
 2. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen,onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 4: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van de Camper en/of de bijbehorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5:  Wet en regelgeving

 1. De recreant zorgt er ten alle tijden voor dat de  door hem geplaatste Camper , zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege ,of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel kunnen worden gesteld.
 2. LPG installaties zijn alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

 

Artikel 6: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 2. Het is de recreant niet toegestaan op het terrein te graven ,bomen te kappen, struiken te snoeien , antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van 500.000 euro per gebeurtenis. De ondernemer is hiervoor verzekerd.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.
 5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in de gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
 6. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en /of derden kan worden toegerekend.
 7.  De ondernemer verplicht zich om na melding door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

 

Artikel 8: Klachten

 1. Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend.
 2. De ondernemer zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid en billijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet mee tevreden zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.